Üretici Kayıt Sistemleri

 • ÇKS
 • AKS
 • TURKVET
 • BKKS
 • GGKS
 • YGKS
 • SUBİS
 • ÖBS
 • İVA
 • İBS
 • GIDOSÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİÇKS - Çiftçi kayıt sistemi Nedir?

    Tarımsal Desteklemelerin ,izlenebilir,denetlenebilir,raporlanabilir ve sorgulanabilirliğinin sağlanması doğru ve sağlıklı değerlendirilmelerin yapılabilmesi,çiftçi bilgilerinin merkezi bir veri tabanında toplanmasını zorunlu kılan bir kayıt sistemidir.

    Aktif olarak tarımsal faaliyette bulunan çiftçilerin özlük bilgilerinin, faaliyetleri sırasında kullandıkları varlıkların(arazi,hayvan,girdi vs.),ürün deseninin,ortalama verimlerin kayıt altında tutulduğu,tarımsal desteklemelerin uygulandığı,izlendiği,denetlendiği,tarım politikalarının oluşturulmasında yararlanılan bir sistemler bütünüdür.

    Çiftçiye ait tarımsal üretim bilgilerini veren Çiftçi Bilgilendirme Servisi, Çiftçi Kayıt Sistemi, Türkvet, Organik Tarım Bilgi Sistemi, Örtüaltı Kayıt Sistemi, Arıcılık Kayıt Sistemi, İyi Tarım Uygulamaları Kayıt Sistemi’nde ki üretim ve yetiştiricilik bilgilerini içinde barındırıyor.​
ARICILIK KAYIT SİSTEMİ


AKS - Arıcılık kayıt sistemi nedir?

     Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde aktif arılı kovanların ve arıcıların "Arıcılık Kayıt Sistemi"ne alınması için çalışmalar başlatılmıştır.
Arıcılık Kayıt Sistemine kayıt olmayan aktif kovanlar ve arıcılara, İl içi ve İl dışı nakillerde, Veteriner Sağlık ve Sevk raporu verilemeyecektir.

     Arcılık desteklemelerinden yararlanmak için, en az 30 adet arılı kovan sahibi olunması,Arıcılar Birliğine üye olmaları ve Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı olmaları gerekmektedir. Bu vesile ile arı hareketlerinin takip edilmesi, arı üretimi ve arı hastalıklarının kontrol edilmesi ile kayıt dışı üretimin önlenmesi için arıcılık kayıt sistemi uygulamaya konulmuştur.
Arıcılık Kayıt Sistemi uygulamaya geçirilmiş olup, aracılarının mağdur olmamaları için, Tarım İl Müdürlüğüne başvurarak, aktif arılı kovanlarına takmak üzere, Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğünden plaka almaları ve Çiftçi Eğitim ve Yayım Şube Müdürlüğünde “Arcılık Kayıt Sistemi” ne kayıt olmaları gerekmektedir.

     Genel anlamda arıcılık, bir amaç doğrultusunda "Arıları Kullanabilme ve Yönetebilme Sanatı" olarak adlandırılabilir. Bilgi ve tecrübe olmadan teknik arıcılık hatta sıradan bir arıcılık bile yapmak mümkün değildir. Arıcılığa başlamadan önce arı ailesi (koloni), aile bireyleri ve koloninin yaşam düzeni ile arıcılığı ilgilendiren diğer konularda bilgi sahibi olunmalıdır.
TÜRKVET (Veteriner)  BİLGİ SİSTEMİ


Türkvet Kayıt Sistemi Nedir ?

     Hayvan kimliklendirilmesi ve hayvan hareketlerini konturol altına almak için TürkVet veri tabanı adı verilen bir sistem uygulanmaktadır.
Küpelenip kaydedilmeyen ve küpesiz ergin hayvanların küpelener veri tabanına kaydedilmesi amacıyla TürkVet Sistemi 31-12-2006 açık tutulmuş böylelikle ülkemizdeki tüm sığır cinsi hayvanların kayıt altına alınması hedeflenmiştir.Bu tasrihten itiberen sadece 0-6 aylık buzağıların kaydedilmesi devam edilmektedir.
Buna göre doğan buzanın sahibi ,annesi,cinsi(ırkı) varsa baba bilgileri ,dogum tarihi ile birlikte sisteme kaydedilmektedir.Bu kayıt bilgileri sonuçunda hayvanlar küpelenmekte pasaport ve kimlik bilgileri çıkartılmaktadır.
Bu çalışma ülkeizdeki hayvan varlığı üle ülgülü olarak bılgileri toplamanın yanı sıra hayvan kaçakcılığı önlemek hırsızlıkla mücadeleyi hedeflemektedir.

     Hırsızlık yada kaçakcılık sonucu elde edilen hayvanların pasaportu olmadığı için nakli yapılamaz ve resmi mezbalarda kesilemez.

Türk-Vet Sistemine Kayıt Yaptırılmazsa Ne Olur?

     Avrupa Birliği’ne giriş süreci içinde 12. Faslın açılmasının gereklerinden biri olarak 01.07.2010 tarihinde hayvanların doğumundan itibaren 20 gün içinde küpelenerek kayıt altına alınması “Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği” ile zorunlu hale getirilmişti. Ancak bu süre içinde hayvanlarını kayıt altına aldırmayan yetiştiricilerle ilgili idari para cezası uygulanacağına ilişkin herhangi bir hüküm getirilmemişti. AB uyum yasaları çerçevesinde, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çıkarılmış; bu kanunun 7. Maddesinde belirtilen şartları yerine getirmeyenlerle ilgili aynı kanunun 36. Maddesinin e) bendi gereğince 500 TL idari para cezası uygulanacağı hüküm altına alınmıştır
BİTKİ KORUMA KAYIT SİSTEMİ


BKKS - Bitki Koruma Kayıt Sistemi Nedir ?

     Bitki koruma kayıt sistemi bitkisel ürünlerin üretiminden pazarlama aşamasına kadar geçen süreçte kullanılan bitki koruma ürünlerinin zirai mücadele teknik talimatlarına ve teknik tavsiyelerine uygun olarak kullanılması ile tüketici sağlığı ve çevrenin korunmasına yönelik olarak üründe kullanılan bitki koruma ürünlerinin kayıtlarının tutulması izlenebilirliğinin sağlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

     Bitki koruma ürünü (BKÜ): Kullanıcıya farklı formlarda sunulan, bitki ve bitkisel ürünleri zararlı organizmalara karşı koruyan veya bu organizmaların etkilerini önleyen, bitki besleme amaçlı olanlar dışında bitki gelişimini etkileyen, koruyuculara ilişkin özel bir düzenleme kapsamında bulunmayan ancak bitkisel ürünleri koruyucu olarak kullanılan, bitki ve bitki kısımlarının istenmeyen gelişmelerini kontrol eden veya önleyen, istenmeyen bitkileri yok eden, bir veya daha fazla aktif maddeyi veya aktif madde, sinerji yaratan veya güvenilirliği artıran maddeler gibi bileşenleri içeren preparatları,

Üreticilerin görev ve sorumlulukları

a) Bitki koruma ürünlerini, Bakanlıkça belirlenen tavsiyelere göre; uygun zamanda, uygun dozda ve uygun zirai mücadele aletleri ile uygular, uygulamaların kayıtlarını tutar veya serbest danışman veya bünyesinde serbest danışman çalıştıran kurum ve kuruluşlara tutturur.

b) Üretim aşamasında kullandığı bitki koruma ürünü faturalarını ve uygulama kayıtlarını bir sonraki üretim sezonuna kadar muhafaza eder.

c) Talep edildiğinde üretim ile ilgili bilgiler ve bitki koruma ürünü uygulama bilgilerini Bakanlık görevlilerine, ürün almak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlara verir.

ç) Entegre mücadele, iyi tarım ve sözleşmeli tarım uygulamalarından herhangi birini yapıyorsa bu konularda belirlenmiş ilke ve kurallara uyar.

d) Bakanlıkça denetim amacıyla istenen ürün numunelerinin alınmasına yardımcı olur ve analiz sonucu uygun çıkmayan ürünlerin imhasını temin eder.

(2) Üretici kayıt defterinde yer alan bilgilerin tümünün doğruluğu hususunda üreticinin beyanı esas kabul edilir.

Serbest danışmanlık hizmeti veren kişi, kurum ve kuruluşların görev ve sorumlulukları

Üreticinin danışmanlık hizmeti alması durumunda, serbest danışman veya bünyesinde serbest danışman çalıştıran kurum ve kuruluşlar;

a) Sözleşme yaptıkları üreticinin görev ve sorumluluklarını üstlenerek, üreticilere ait kayıtları tutar.

b) Bitki koruma ürünü kullanılmış olan bitkisel ürüne ait; üretim yeri, üretim parseli, üretim deseni ve üretici kimlik bilgileri ile işletmeye ilişkin diğer bilgileri talep edildiğinde müdürlüğe bildirir.

c) Bitki koruma ürünü kullanılmış olan bitkisel ürüne ait bitki koruma ürünü faturalarını ve uygulama kayıtlarını bir sonraki üretim sezonuna kadar muhafaza eder.

ç) Entegre mücadele, iyi tarım, sözleşmeli tarım uygulamalarından herhangi birini yapıyorsa bu konularda belirlenmiş ilke ve kurallara uyar.

d) Talep edildiğinde bitki koruma ürünü uygulama bilgilerini Bakanlık görevlilerine, ürün almak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlara verir.

e) Denetim amacı ile istenen ürün numunelerini verir.

f) Analiz sonucu uygun çıkmayan ürünün imhasını temin eder.

Bitkisel ürün alıcılarının görev ve sorumlulukları

Bitkisel ürünü, toptancı, hal tedarikçisi, ihracatçı, kabzımal gibi toptan alanlar;

a) Üretim aşamasında kullanılmış olan bitki koruma ürünü uygulama kayıtları tutulmuş olan, ürün kimliği bulunan bitkisel ürünleri alır.

b) Farklı üreticilerden almış olduğu bitkisel ürünlerin üreticisine ulaşılabilecek bilgileri içeren, üretici bazında ürün kayıt sistemini oluşturur.

c) İşleme, tasnif veya paketleme yerlerinde barkot veya kimlik sistemini oluşturup bu sistemi ürün ambalajına işler.

ç) Bakanlık ve müdürlük görevlilerinin denetim amaçlı numune almasını sağlar, işleme, tasnif, paketleme ve depolama aşamasında bitkisel ürünlerde kullanılan bitki koruma ürünü uygulamalarının kayıtlarını tutar ve bunları kimlik sistemine işler.
GIDA GÜVENLİĞİ KAYIT SİSTEMİ


     Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulamaya alınan Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi sayesinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yürütülen gıda denetim ve planlama hizmetleri, ithalat ve ihracat işlemleri, şikayet değerlendirmeleri, gıda sicili ve üretim izni işlemleri merkezi veri tabanına anında kaydedilecek. Kaydedilen veriler veri tabanlarında depolanarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından Türkiye Gıda Güvenliği Sisteminin geleceğinin planlanmasında kullanılacak.

     Ülke düzeyinde gıda arzı zinciriyle ilgili verilerin toplanması ve analizi için etkin bir sistemin olmayışı önemli bir sorun teşkil etmektedir. Gerek Bakanlık yıllık izleme programları gerekse iller tarafından hazırlanan yıllık kontrol programları sonucunda elde edilen veriler, e-posta, faks ve posta yoluyla KKGM’ye ve ilgili kayıtları işleyecek konun uzmanlarına ulaşmaktadır. Ancak bu verilerin, doğruluğu , güvenilirliği, değerlendirilmesi ve kayıt altına alınması meşakkatli ve zaman alıcıdır.

     Bilgi alış-verişinin sağlanacağı bir mekanizmanın kurulması ve özellikle network sistemleriyle desteklenmesi hem zaman kayıplarını minimize edecek hem de sağlıklı, daha hızlı ve daha işlevsel veriler toplanmasını sağlayacaktır. Böylelikle gıda ve yem güvenliği üzerinde doğrudan veya dolaylı etkileri olan risklerin nitelikleri belirlenecek ve izlenmesi için toplanan veriler zamanında etkin bir şekilde analiz edilecektir.

GGBS’nin sağlayacağı faydalar:

 • Türk Gıda Kodeksi’nin hazırlanmasında ve uluslararası standardlara uyum konusunda yardımcı olacaktır,
 • Gıda ve yem kontrol envanteri, güncel ve stratejik ihtiyaçlar ve planlar belirlenecektir,
 • Veriler ilgili birimlerle hızlı ve doğru bir biçimde paylaşılabilecektir,
 • Kurum ve hizmetlerin tanımına kolaylıklar getirecektir,
 • Web ortamında bilgi portalı oluşturularak kullanıcıların ihtiyaçlarına göre görsel ve sözel verilere kolayca ulaşmaları sağlanacaktır,
 • E-Devlet projesine uygun güncel ve doğru veriye zamanında ulaşılması sağlanacaktır,
 • Daha sonra uygulanacak kontrol ve izleme programlarına ışık tutacaktır,
 • Risk analizine ve riske dayalı kontrol ve izleme planlarının hazırlanmasında kolaylık teşkil edecektir,
 • Ürünlerle ilgili ayrıntılı bilgiler alınabilecek ve bu bilgiler ürün geliştirmelerinde kullanılacaktır,
 • Bilimsel araştırmalara destek sağlanabilecektir,
 • Gıda tüketimiyle ilgili olarak bireylerin maruz kaldığı/kalabileceği riskler belirlenecektir,
 • Kalıntılar, gıda ve yemdeki kirletici maddeler tespit edilecek ve gerekli önlemeler zamanında ve hızlı bir şekilde alınabilecektir,
 • AB topluluğu düzeyinde diğer üye ülkelerden gelen verilerin teknik karşılaştırılması ve analizlerini daha iyi düzeye getirecek metodlar geliştirilmesini sağlayacaktır,
 • Aynı tür veriler birçok kanaldan aynı anda toplanacak ve daha hızlı, sağlıklı ve gerçek olacaktır,
 • Denetim ve kontrol formlarının güncellenmesine yardımcı olacaktır.
YEM VE GIDA KONTROL SİSTEMİSU ÜRÜNLERİ BİLGİ SİSTEMİ​
ÖRTÜALTI BİLGİ SİSTEMİ


ÖKS - Örtüaltı Kayıt Sistemi  Nedir ?
     Örtüaltı Kayıt Sistemi;işletme, parsel ,arazi, Örtüaltı ve üretim bilgilerini içerir..
Örtüaltı yetiştiriciliğinde üretimin geliştirilmesi, teşvik edilmesi, kayıt altına alınması, izlenmesi ve raporlanması suretiyle planlı üretimin sağlanması amacıyla hazırlandı.

     Örtüaltı üreticileri istenilen bilgileri, örtüaltı üretici kayıt formuna doldurup tarım il/ilçe müdürlüklerine teslim edecek. Tarım il ve ilçe müdürlükleri, il ve ilçe bazında, ayrı ayrı veya tek olarak toplam 500 metrekare ve üzeri örtüaltı alanına sahip örtüaltı üreticilerini, kayıt sistemine kaydederek, kayıtları her üretim dönemi için güncelleştirecek. Sorumlu oldukları il ve ilçe sınırları içerisindeki mevcut örtüaltı alanlarının kayıt işlemlerini ve denetim hizmetleri ile çiftçi eğitim ve yayım hizmetlerini yürütecek. Örtüaltı üretim alanlarını periyodik aralıklarla denetleyecek, sonucunu raporlayacak, uygulamada görülen aksaklık ve hatalara müdahale edecek, gerekli uyarıları yapacak.

     Üreticilerin zirai ilaç, gübre gibi girdilerinin kaydının yapılması, aynı zamanda ürünün kime ait olduğunu öğrenme imkanı bulmanın yanı sıra kayıt sistemi sayesinde ilaç kalıntı denetiminde izlenebilirliği sağlanacak
İSTATİSTİK VERİ AĞI​
İSTATİSTİK BİLGİ SİSTEMİ
GIDA DENETİM OTOMASYONU


''